Kuźnia Kampanierów - logo

Narzędzia

Skąd pozyskać środki na działania? 6 pomysłów

1. Składki

Stowarzyszenia mają obowiązek zbierania składek członkowskich, w prawie nie przewidziano jednak żadnych sankcji dla tych, które tego nie robią. W statucie organizacji należy wpisać informację o tym, kto ustala wysokość składek, kto je zbiera etc. Fundusze ze składek można przeznaczać na dowolne cele statutowe.

2. Zbiórki publiczne

Zbiórka publiczna to zbiórka pieniędzy w gotówce lub zbiórka rzeczy, od- bywająca się w miejscu publicznym (miejsce ogólnodostępne, w szczególności ulice, place, parki, cmentarze), a środki zbierane są na cel publiczny lub religijny. Wpłaty na konto nie są zbiórką publiczną. Zbiórkę może ogłosić stowarzyszenie, fundacja, organizacja kościelna lub trzy dorosłe osoby, które założą w tym celu komitet społeczny. Zbiórkę należy naj- pierw zgłosić (elektronicznie przez ePUAP na Portalu Zbiórek Publicznych – zbiorki.gov.pl lub na piśmie do MSWiA), a rozpocząć ją można dopiero, gdy informacja o niej zostanie opublikowana na stronie zbiorki.gov.pl. Osoby, które będą zbierać pieniądze lub rzeczy, muszą mieć identyfikatory. Po zakończeniu zbiórki należy sporządzić dwa sprawozdania: z przeprowadzonej zbiórki i ze sposobu rozdysponowania wszystkich zebranych ofiar (szczegółowe informacje znajdziesz pod adresem http://zbiorki.gov.pl/zbiorki/publikacje/porady).

Zbiórkę publiczną warto połączyć np. z koncertem, festynem, urodzinami miasta. Spróbuj zaangażować w nią przedstawicieli lokalnego biznesu, samorząd i media.

3. Darowizny

Zarejestrowane stowarzyszenia oraz fundacje mogą otrzymywać darowizny w formie gotówki lub darów rzeczowych – od firm, osób prywatnych lub innych organizacji. Darowiznę przekazuje się na podstawie umowy. By darczyńca mógł odliczyć ją od podstawy opodatkowania, konieczny jest przelew na konto organizacji i przeznaczenie przekazanych środków na cele statutowe.

4. Sponsoring

Organizacje mogą otrzymywać wsparcie finansowe, techniczne, logistyczne czy eksperckie od małego i dużego biznesu, informując o tym publicznie. W tym celu zawierana jest umowa, która określa zobowiązania obydwu stron. W praktyce oznacza to promowanie sponsora i może zostać uznane za świadczenie usług reklamowych – wymaga to zarejestrowania przez organizację odpowiedniego rodzaju działalności gospodarczej.

5. Granty

Są to dotacje ze środków publicznych, funduszy unijnych lub od krajowej bądź zagranicznej fundacji. Organizacja otrzymuje je na wykonanie konkretnego zadania (projektu). Na dotacje ze środków publicznych ogłaszane są konkursy ofert, w ramach których organizacje składają wnioski. Zwycięzcy otrzymują pieniądze na realizację konkretnego zadania publicznego, czyli w pewnym sensie na wyręczenie władz w tym zakresie. W związku z tym grantodawca szczegółowo określa warunki przyznania dotacji, sposób realizacji projektu oraz zasady jego rozliczenia. W praktyce oznacza to również bardzo jasno określone zasady wydatkowania środków (ograniczona elastyczność w przesuwaniu kwot z kosztorysu, konieczność prowadzenia odpowiedniej dokumentacji).

6. 1% podatku

Stowarzyszenia i fundacje, które uzyskały status organizacji pożytku publicznego (OPP), mogą przeprowadzić kampanię zachęcającą obywateli do odpisania na ich rzecz 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Podatnicy mają prawo wskazać, której organizacji państwo ma przekazać część ich podatku, podając jej numer KRS w rocznym zeznaniu podatkowym. Prawo do otrzymywania 1% podatku mają te OPP, które znajdują się w internetowej bazie prowadzonej przez Narodowy Instytut Wolności. Kampania 1% to dobra okazja, aby wypromować swoją organizację, pochwalić się jej dokonaniami, zaprezentować, jak działa na rzecz dobra wspólnego i dlaczego jej funkcjonowanie jest potrzebne. Pamiętaj o wiarygodności i transparentności – zawsze publikuj sprawozdania finansowe swojej inicjatywy.