fbpx
Ratuj dzieci

Statut

STATUT FUNDACJI

KUŹNIA KAMPANIERÓW

Postanowienia ogólne

§ 1.

 1. Fundacja Kuźnia Kampanierów, zwana w dalszej części statutu „Fundacją”, ustanowiona została w roku 2014 aktem notarialnym sporządzonym w Łodzi.

§ 2.

 1. Inicjatywa powstania Fundacji zrodziła się z doświadczeń Instytutu Spraw Obywatelskich
  w prowadzeniu kampanii obywatelskich w latach 2004-2014.
 2. Fundacja działa na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym ustawy o fundacjach, oraz postanowień niniejszego statutu, a jej działalność jest nastawiona wyłącznie na rzecz urzeczywistnienia celów dobroczynnych i edukacyjnych.
 3. Fundacja może używać skróconej nazwy Kuźnia Kampanierów.

§ 3.

 1. Fundacja podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego Fundacja uzyskuje osobowość prawną.
 2. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 3. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 4. Fundacja działa na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz za granicą.
 5. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister edukacji narodowej.
 6. Fundacja może posiadać oddziały zamiejscowe oraz tworzyć inne jednostki organizacyjne.
 7. Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę – o wzorze określonym przez Zarząd Fundacji.
 8. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy
  w wybranych językach obcych.

Cele Fundacji i sposoby ich realizacji

§ 4.

Cele Fundacji:

 1. Formowanie, wzmacnianie i sieciowanie społeczników prowadzących kampanie obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.
 2. Inicjowanie, organizowanie i promowanie kampanii obywatelskich dotyczących:

a)      demokracji uczestniczącej,

b)      ochrony środowiska,

c)       praw obywatelskich,

d)      ochrony konsumentów,

e)      sprawiedliwości społecznej,

f)       ochrony zdrowia,

g)      przedsiębiorczości.

§ 5.

 1. Cele wskazane w § 4 Fundacja realizuje poprzez prowadzenie działalności nieodpłatnej
  i odpłatnej  w sferze zadań publicznych.
 2. W zakres działalności nieodpłatnej wchodzą:

a)      organizowanie szkoleń, kursów, konferencji, staży, doradztwa i coachingu;

b)      tworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy sympatykami Fundacji;

c)       organizowanie i finansowanie działalności informacyjnej, wydawniczej i wystawienniczej;

d)      prowadzenie portali internetowych i baz danych związanych z celami Fundacji;

e)      promocję w mediach, a także za pomocą wydawnictw i innych form, wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji oraz samej Fundacji;

f)       udzielanie pomocy finansowej, rzeczowej, merytorycznej lub organizacyjnej podmiotom
i jednostkom, przyczyniającym się do realizacji celów określonych w § 4;

g)      współpraca z osobami i instytucjami krajowymi i zagranicznymi prowadzącymi działalność
w zakresie objętym celami Fundacji;

h)      inne działania realizujące cele statutowe.

 1. W zakres działalności odpłatnej  wchodzi działalność wyszczególniona w § 5 ustępie 2 punkty a), b), c), d), e), f), g), h).

Majątek Fundacji

§ 6.

 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski, na który składa się wkład przekazany przez Fundatora na realizację celów wskazanych w § 4, w wysokości 5.000 PLN (pięć tysięcy złotych).
 2. Fundator postanawia, że Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów i w przypadku podjęcia przez Fundację tej działalności przeznaczy na działalność gospodarczą kwotę co najmniej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) z kwoty określonej
  w ustępie 1.
 3. Majątek i dochody Fundacji są przeznaczone na realizację celów statutowych oraz na koszty działalności Fundacji.
 4. Fundacja odpowiada za swe zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 7.

Działalność Fundacji finansowana jest ze środków pochodzących w szczególności z:

1)      majątku własnego Fundacji;

2)      darowizn, subwencji, dotacji, spadków, zapisów lub innego rodzaju przysporzeń majątkowych, poczynionych na rzecz Fundacji przez krajowe i zagraniczne osoby fizyczne
i prawne; przychodów z odpłatnej działalności statutowej;

3)      praw majątkowych oraz pożytków i dochodów z tych praw;

4)      wpływów ze zbiórek i aukcji organizowanych przez Fundację na jej rzecz;

5)      oprocentowania rachunków bankowych i lokat, z zysków ze sprzedaży i posiadania papierów wartościowych;

6)      zaciągania pożyczek;

7)      działalności gospodarczej;

8)      innych wpływów.

§ 8.

 1. Środki pochodzące ze źródeł wymienionych w § 7 przeznaczane są na wybraną przez Fundację dowolną realizację jej celu, o ile darczyńcy nie postanowili inaczej.
 2. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą darczyńcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.
 3. W sprawach przyjęcia i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
 4. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą wyłącznie jako dodatkową w stosunku do działalności pożytku publicznego.
 5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami przeznacza wyłącznie na działalność w zakresie realizacji celów wskazanych w § 4.

§ 9.

Zabrania się:

a)      udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie organów lub pracownicy pozostają w związku małżeńskim, wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki, kurateli zwane dalej „osobami bliskimi”;

b)      przekazywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach;

c)       wykorzystywania majątku Fundacji na rzecz członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Fundacji;

d)      zakupu towarów i usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organów lub pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Władze Fundacji

§ 10.

 1. Władzami Fundacji są:

a)      Rada Fundacji;

b)      Zarząd Fundacji.

 1. Przy Fundacji i jej organach mogą być powoływane wyspecjalizowane zespoły doradcze.

§ 11.

 1. Rada Fundacji zwana dalej Radą jest organem stanowiącym, decydującym o zasadniczych sprawach i kierunkach działalności Fundacji oraz organem nadzorczym.
 2. Rada składa się z minimum 2 osób, z czego jeden z nich jest Przewodniczącym Rady.
 3. Członków Rady powołuje i odwołuje Fundator, przy czym członkowie Rady nie mogą być Członkami Zarządu Fundacji, ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia.
 4. Fundator może zostać członkiem Rady. W imieniu Fundatora działa osoba uprawniona do jego reprezentacji zgodnie z właściwymi przepisami, z tym, że na posiedzeniach Rady, Fundatora powinna reprezentować tylko jedna osoba legitymująca się w razie potrzeby odpowiednim pełnomocnictwem.
 5. Członek Rady Fundacji może z niej wystąpić poprzez złożenie Radzie pisemnego oświadczenia woli.
 6. Rada podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej dwóch członków, zwykłą większością głosów – przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

§ 12

 1. Zadaniem Rady jest w szczególności:

a)      sprawowanie nadzoru nad działalnością Zarządu,

b)      zatwierdzanie kwartalnych i rocznych planów,

c)       przyjmowanie okresowych i rocznych sprawozdań Zarządu ze swej działalności,

d)      udzielanie absolutorium Zarządowi,

e)      ustalanie wynagrodzeń członków Zarządu,

f)       dokonywanie zmian statutu Fundacji,

g)      podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,

h)      podejmowanie decyzji o przystępowaniu Fundacji do innych instytucji,

i)        podejmowanie decyzji o tworzeniu lokalnych struktur Fundacji,

j)        inicjowanie i konkretyzowanie działalności statutowej Fundacji,

k)      inne kompetencje przewidziane pozostałymi postanowieniami Statutu.

§ 13.

 1. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem powoływany jest uchwałą Fundatora.
 2. Fundator powołuje i odwołuje członków Zarządu.
 3. W skład Zarządu wchodzą 1-3 osoby.
 4. Na czele Zarządu Fundacji stoi Prezes Zarządu.
 5. Pozostałym Członkom Zarządu przysługuje tytuł „Wiceprezes Zarządu”.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Zarząd podejmuje uchwały przy obecności przynajmniej dwóch członków, zwykłą większością głosów – przy czym w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 8. Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone (w niniejszym Statucie lub przepisach prawa) do kompetencji Rady. W szczególności Zarząd:

a)      reprezentuje Fundację;

b)      sprawuje zarząd nad majątkiem;

c)       organizuje i kieruje działalnością Fundacji.

d)      zatrudnia, zwalnia pracowników biura Fundacji oraz ustala ich wynagrodzenia;

e)      sporządza roczne sprawozdania merytoryczne i finansowe;

f)       nabywa w imieniu Fundacji prawa i zaciąga zobowiązania;

g)      wykonuje zalecenia Rady w pozostałym zakresie.

 1. Do składania oświadczeń woli dotyczących praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz do reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi upoważnieni są członkowie Zarządu jednoosobowo.
 2. Członkowie Zarządu jednoosobowo mogą ustanowić i odwołać pełnomocników działających
  w granicach umocowania do dokonywania czynności prawnych w zakresie praw i obowiązków majątkowych Fundacji oraz reprezentowania Fundacji przed sądami i organami administracyjnymi w zakresie określonym w pełnomocnictwie.
 3. Oświadczenia woli w zakresie wykonywania obowiązków pracodawcy składają członkowie Zarządu jednoosobowo, a w przypadku ustanowienia pełnomocników, o których mowa w § 13 ust. 10, także pełnomocnik, jeżeli pełnomocnictwo obejmuje takie oświadczenia woli.

Postanowienia końcowe

§ 14.

 1. Zmiany celów Fundacji i statutu dokonuje Rada w formie uchwały podjętej jednomyślnie.

§ 15.

 1. Uchwałę o likwidacji Fundacji w przypadkach wskazanych w ustawie podejmuje Rada Fundacji.
 2. Majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mocą uchwały Rady, przeznacza się na cele innej organizacji nie działającej dla zysku (non profit) realizującej podobny cel do określonego w § 4.

 

Tekst jednolity po zmianach przyjętych przez Fundatora

uchwałą nr 5/2014 z dnia 3 października 2014 r

Łódź, 16 października 2014 r.